Website Banner
                   
 
       
          
โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์  ตั้งอยู่เลขที่ 49  หมู่ 3  ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง   รหัสไปรษณีย์ 21160
โทรศัพท์ 0-3865-2275 โทรสาร 0-3865-1902
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
    
       
       
               โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านปฐมวัย และประถมศึกษา

หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน
-    หลักสูตรปฐมวัย
-    หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
       
 

       
       ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด.....Current Pageid = 1