Website Banner


     
         ประวัติความเป็นมา
                  โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ ก่อตั้งโดยนายบวร โกเมนชนะ เมื่อปี พ.ศ. 2505 บนเนื้อที่ 5 ไร่ ได้รับอนุญาตให้เปิดสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ความจุนักเรียนทั้งโรงเรียน 120 คน ตามหนังสือสำคัญลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2505 ในระยะเริ่มแรก นายบวร โกเมนชนะ เป็นผู้รับใบอนุญาตและครูใหญ่มีนางสมใจ โกเมนชนะ เป็นผู้จัดการ มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น 60 คน หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงพัฒนากิจการของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ  
                  • พ.ศ.2508  ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 8 X 24 เมตร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ซึ่งปัจจุบันได้รับอนุญาตให้รื้อถอนแล้ว  
                 • พ.ศ.2533  ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 8 X 30 เมตร 3 ชั้น 16 ห้องเรียน  
                 • พ.ศ.2540  ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กรวม 2 หลัง คือ อาคารขนาด 8 X 24 เมตร 2 ชั้น 8 ห้องเรียน ตามหนังสือสำคัญเลขที่ 5 / 2540 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2540 อาคารขนาด 8 X 32 เมตร 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตามหนังสือสำคัญเลขที่ 152 / 2540 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2540  
                  • พ.ศ.2540  ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงความจุนักเรียนทั้งโรงเรียนจาก 1,160 คน เป็น 1,480 คน ตามหนังสือสำคัญเลขที่ 133 / 2539 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2539  
                  ปัจจุบันโรงเรียนบวรรัตนศาสตร์  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1,005 คน ครู 41 คน นักการภารโรง และคนงาน 12 คน มีอาคารเรียน 3 หลัง อาคารประกอบ 3 หลัง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1   ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 28 ห้องเรียน  
  ที่ตั้งปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่  49 หมู่ที่ 3 ตำบลเพ  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  
 
คำขวัญของโรงเรียน “ ซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา”
 
 
                                                                                      สีประจำโรงเรียน “ขาว – แดง”
 
 
                                                                                      อักษรย่อของโรงเรียน “ บ.ศ”
 
 
ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำสถานศึกษา “ต้นอินทนิล”
 
Current Pageid = 159