Website Banner
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 9
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1242
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 4548
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 237277

           


 
 
ผู้อำนวยการ
 
ผู้รับใบอนุญาต
 
ผู้จัดการ
 
 
นายมนต์ชัย ตันติพิบูลทรัพย์
 
นางเสาวลักษณ์ ตันติพิบูลทรัพย์
 
นายธีระ นามงาม
 

           
              
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/1
 
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/2
 
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/3
 
 
นางสาวธนาพร กุศล
 
นางสาวทิพวัลย์  มีศรี
 
นางฐิตาภรณ์  เกิดมณี
 

           
 

 

 

 
 
ชั้นอนุบาลปีที่ 1/4
 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1
 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2
 
 
นางสาวธนิตา  สุวรรณวิจิตร
 
นางสาววนิชยา  ยมจินดา
 
นางราตรี ปิยะยาตัง
 
             
 

 

 

 
 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/3
 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1
 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3/2
 
 
นางสาวพรรณี คำเงิน
 
นางสาวพิทยาภรณ์  สารวัล
 
นางวีนา  แบบกัน
 
             
 

 

     
 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3/3
  ครูพิเศษระดับปฐมวัย
  ครูพิเศษระดับปฐมวัย
 
 
นางสาวกรรยารัตน์  ล้วนพฤกษ์
 
นางไข่มุกข์  สุจริต
   นางสาวแจ่มจิตร  นิลวัล
 
             
             
   ครูพี่เลี้ยงระดับ อ.1
  ครูพี่เลี้ยงระดับ อ.2
  ครูพี่เลี้ยงระดับ อ.3
 

 นางสาวสุมาลี  ดอนจุ้ย
   นางสาวกาญจนา  ทิพนาค
   นางวลัยพร  สายทองคำ
  

 

 

 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
 
 
นางสาวลำภู หาญชนะ
 
นางสาววิมลรัตน์ กลิ่นหอม
 
นางสาวนฤมล  ตั้งวัฒนมนตรี
 
             
 

 

 

 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
 
 
นางศิริวรรณ นามงาม
 
นางสาวชญาภรณ์ ใจบาน
 
นางสาวจุฑาทิพย์  รุ่งสว่าง
 
             
 

 

 

 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
 
 
นางอารีย์ หิตะรัตน์
 
นางภัทรา  เผือกวิเศษ
 
นางสาวปวีณา  สอนสุภาพ
 
             
 

 

 

 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
 
 
นางเพ็ญจันทร์ ชลสวัสดิ์
 
นางสาวมาลินี ยวดยิ่ง
 
นางสาวศิริรัตน์  รัตนาธิวัฒน์
 
             
 

 

 

 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
 
 
นางบุษกร  สกุลเชื้อ
 
นางสาวอมรรัตน์ เเหวนเงิน
 
นางสุภาพร เมตตา
 
             
 

 

 

 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
 
 
นางวีณา จันทร์เสน
 
นางนัยนา นามงาม
 
นางสาวธนวรรณ สุขกระจ่าง
 
             
             
   นายดำรงค์  จันทร์เสน
   นายสามารถ  ทรัพย์ชื่น
   นายจักรภพ  โอมา
 
             
             
   นางสาวลัคนา  ทรัพย์ชื่น
   นางสาวพัณณ์ชิตา  ผลจิตร
   นางสาวปิยะรัตน์  อุตส่าห์พานิช
 
             
             
   นางสาวทิวารัตน์  แซ่แต้
   นางสาวอรพิน  ชันณะสา
   นางสาวกษิตินาถ  พรมแก้ว
 
             
             
   นางสาวณัฐติกาล  พันธุ์ใหม่
   นายพอล  ดักลัส  บาร์ดสลีย์
     
       ครูชาวต่างชาติ      บวรรัตน์เนิร์ซเซอร์รี่ 

 

 
 
 
 
นางอ้อ  งามสุวรรณ์
 
นางเนาว์ลักษ์  มณีสุข
 
นางสาวเกศินี  บุญก่อเกื้อ
 
             
 
 
Current Pageid = 160