Website Banner
     
 

 
     
 
 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 13
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1246
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 4548
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 237281

 
โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์
49  หมู่ 3  ต.เพ  อ.เมืองระยอง  จ.ระยอง  21160
  โทร 0-3865-2275  โทรสาร 0-3865-1902
 
 
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559
ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560  เป็นต้นไป
 
                          1. เปิดรับสมัคร วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา 08.00 – 15.30 น.  
                          การรับนักเรียน         รับนักเรียนชาย - หญิง  ไป -กลับ  ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง  ประถมศึกษาปีที่ 6
                                                              -  เนิร์ซเซอร์รี่  อายุ 1 ปี 8 เดือน - 3 ปี
                                                              -  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ต้องมีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์   (ก่อน 16 พฤษภาคม 2555) 
 
                           2. วิธีการสมัคร สอบถามรายละเอียดที่โรงเรียนหรือโทรศัพท์ 0-3865-2275  โทรสาร 0-3865-1902  
                           3. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร  
                          ระดับอนุบาล
                                -  สำเนาสูติบัตรนักเรียน           -  สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
                                -  สำเนาบัตรทะเบียนบ้านหรือประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 
                          ระดับประถมศึกษา
                                -  สำเนาสูติบัตรนักเรียน           -  สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
                                -  สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
                        ในกรณีที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น  (หลักฐานเพิ่มเติม)
                                - ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)           - ระเบียนสะสม
                                - สมุดพก                                                        - ใบย้าย
 
 
                          ภาคเรียน  
                                  - ภาคเรียนที่ 1     เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม
                                - ภาคเรียนที่ 2     เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม
 
                         ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
                                     1. ค่าธรรมเนียมการเรียน  อนุบาล 2,756.75/ภาคเรียน  ประถม 2,671.75/ภาคเรียน
 
                                     2. ค่าอาหาร    อนุบาล 2,300/ภาคเรียน      ประถม  2,500/ภาคเรียน
 
                                     3. ค่าหนังสือ
 
                                     4. เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน  
                                     5. ค่าบริการอื่นๆ ต่อเทอม  
                      เชิญติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่โรงเรียน  
                      การชำระเงิน ทางโรงเรียนเปิดเรียน 2 ภาค โดยแบ่งเก็บค่าเล่าเรียนเป็น 2 ครั้ง  
                      ครั้งที่ 1   ชำระภายในภาคเรียนที่ 1                      ครั้งที่ 2  ชำระภายในภาคเรียนที่ 2
 
                      •  นักเรียนจะต้องชำระค่าเล่าเรียนครั้งแรก ตั้งแต่วันสมัครเรียน การชำระเงินครั้งต่อไปต้องชำระ ภายในวันที่ทางโรงเรียน
                        กำหนดไว้ 
                    •  เมื่อชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว จะขอรับเงินคืนไม่ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
                    •  เมื่อชำระค่าเทอมแล้ว กรุณาเก็บใบเสร็จไว้เพื่อสิทธิของท่าน ในการชำระเงินครั้งต่อไป
                      รถรับส่ง  
                             ทางโรงเรียนมีรถรับ - ส่งนักเรียน โดยคิดค่าบริการต่างหากจากค่าเล่าเรียน มีครูเป็นผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด  
                      การแต่งกาย  
                            อนุบาล 1-3 ใช้ชุดเครื่องแบบของโรงเรียน โดยปักเครื่องหมายของโรงเรียน สวมรองเท้าหนังสีดำ และแต่งชุดพละ 1 วัน 
                           สวมรองเท้าสีขาว (จะแจ้งวัน ตามตารางเรียน) ขอความกรุณาให้ผู้ปกครองเตรียมชุดสำรอง 1 ชุด (รวมกางเกงชั้นใน)
                           ติดมาโรงเรียนด้วยในกรณีที่ต้องเปลี่ยนชุด             
 
                             ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  แต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน  
                      เครื่องใช้ส่วนตัว  
                   ทางโรงเรียนจัดที่นอน ผ้าเช็ดหน้า แป้ง ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ถ้วยน้ำดื่ม โดยคิดเงินอยู่ในค่าเครื่องใช้แรกเข้า 
                            ทางโรงเรียนจะส่งคืนเครื่องนอนกลับบ้านของนักเรียนในเย็นวันศุกร์ เพื่อนำกลับไปซักรีดและกรุณานำกลับมา กับนัก
                             เรียนในเช้าวันจันทร์
 
                    ทางโรงเรียน ห้ามมิให้ผู้ปกครองใส่ของมีค่าให้นักเรียน หรือนำของเล่นต่างๆ มาโรงเรียนหากมีการสูญหายเกิดขึ้น
                    ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ
 

   
Current Pageid = 164