Website Banner
     
 

 
     
     
 
 
     
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 1820
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 3428
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 5182
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 234915
เสริมสร้างพัฒนาการ  สรรค์สร้างพลานามัย  ดูแลเอาใจใส่ด้วยความรัก
        จัดการศึกษาอยู่บนพื้นฐานของความรัก  ความอบอุ่น  โดยมุ่งพัฒนาการเรียนรู้แบบสนุกสนานจากการเล่น  ด้วยการลง  
  มือปฏิบัติด้วยตนเอง  คิดอย่างสร้างสรรค์ มีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี  
  ความสุข  
              เรามุ่งพัฒนาเด็ก  ตามวัยของเด็ก ทั้งด้าน IQ (พัฒนาด้านสติปัญญา) และ EQ (พัฒนาด้านอารมณ์)  ในวัยแรกเกิด ถึง 3  
  ขวบ   เป็นวัยที่สำคัญยิ่งต่อการสร้างฐานทั้ง 2 ด้าน   เน้นด้านโภชนาการเป็นหลักสำคัญ พร้อมเสริมสร้างจริยธรรมในสังคมของ  
  เด็กตามวัย และศักยภาพตามช่วงอายุ มีการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาของเด็ก สภาพแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย  ปลอดจากมล  
  ภาวะ  เด็กทุกคนได้รับการดูแลเป็นอย่างดี จากครูพี่เลี้ยงและคุณครูที่คอยดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและเอาใจใส่ เพื่อ  
  ให้เด็กๆได้รับความรักและความอบอุ่น อันเป็นพื้นฐานให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ  
     
Current Pageid = 166