Website Banner
     
 

 
     
     
 
 
     
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 8
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1915
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 4458
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 195992
เสริมสร้างพัฒนาการ  สรรค์สร้างพลานามัย  ดูแลเอาใจใส่ด้วยความรัก
        จัดการศึกษาอยู่บนพื้นฐานของความรัก  ความอบอุ่น  โดยมุ่งพัฒนาการเรียนรู้แบบสนุกสนานจากการเล่น  ด้วยการลง  
  มือปฏิบัติด้วยตนเอง  คิดอย่างสร้างสรรค์ มีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกด้าน  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี  
  ความสุข  
              เรามุ่งพัฒนาเด็ก  ตามวัยของเด็ก ทั้งด้าน IQ (พัฒนาด้านสติปัญญา) และ EQ (พัฒนาด้านอารมณ์)  ในวัยแรกเกิด ถึง 3  
  ขวบ   เป็นวัยที่สำคัญยิ่งต่อการสร้างฐานทั้ง 2 ด้าน   เน้นด้านโภชนาการเป็นหลักสำคัญ พร้อมเสริมสร้างจริยธรรมในสังคมของ  
  เด็กตามวัย และศักยภาพตามช่วงอายุ มีการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาของเด็ก สภาพแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย  ปลอดจากมล  
  ภาวะ  เด็กทุกคนได้รับการดูแลเป็นอย่างดี จากครูพี่เลี้ยงและคุณครูที่คอยดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและเอาใจใส่ เพื่อ  
  ให้เด็กๆได้รับความรักและความอบอุ่น อันเป็นพื้นฐานให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ  
     
Current Pageid = 166