Website Banner
     
 

 
     
     
 
 
     
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 59
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1691
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2103
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 239829

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

  การจัดการศึกษาระดับอนุบาลนับว่ามีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นการเตรียมพร้อมที่เหมาะสม ให้กับเด็กอายุระหว่าง 3-6 ปี  

          ดังนั้น ทางโรงเรียน จึงได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเป็นของโรงเรียนเอง โดยใช้แนวหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2546 แบบบูรณาการเตรียมความพร้อม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของการเรียนรู้ และให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย
        แนวทางการจัดทำหลักสูตรของโรงเรียน ได้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา
 

      โดยกำหนดเป็นการจัดการเรียนการสอน ในแผนการจัดประสบการณ์ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และได้จัดกิจกรรมให้เหมาะสม ตามวัยของนักเรียน ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ดังนี้  

         1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เด็กๆจะได้ร้องเพลง ได้แสดงท่าทาง การเล่นบทบาทสมมุติ   

        2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เด็กๆ ได้พูดคุยสนทนาเล่าเรื่องจากหัวข้อบทเรียนในแต่ละสัปดาห์ ได้ท่องคำคล้องจอง ฟังนิทาน และเล่านิทานให้เพื่อนๆ ฟัง เป็นการส่งเสริมการกล้าแสดงออกให้มีความมั่นใจในตัวเอง  

          3. กิจกรรมสร้างสรรค์ ช่วงนี้ เด็กๆ จะได้เข้ากิจกรรมกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีตัด-ปะ ฉีก-ปะ วาดภาพระบายสี-สีน้ำ-สีเทียน-สีไม้ ประดิษฐ์เศษวัสดุ และกลุ่มวิชาการ เด็กๆ จะได้เรียนเนื้อหาวิชาและจดการบ้าน  

        4. กิจกรรมเสรี การเล่นตามมุมต่างๆ เช่น มุมบ้าน มุมบล็อก มุมหนังสือ(นิทาน) มุมเกมการศึกษา มุมบทบาทสมมุติ  

           5. กิจกรรมกลางแจ้ง ให้เด็กได้ออกกำลังกาย เช่น เล่นสนาม เล่นน้ำ-เล่นทราย อุปกรณ์กีฬา การละเล่นแบบไทย  


          6.เกมการศึกษา เป็นเกมพัฒนาด้านสติปัญญา เช่น เกมโดมิโน  ภาพตัดต่อ พื้นฐานการบวกเลข จับคู่ภาพเหมือน แบ่งความยากง่ายตามระดับชั้น  

  แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 
           ด้านร่างกาย  เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว  มีการทรงตัวที่ดี  สามารถบังคับนิ้วต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  มีพื้นฐานในการขีดเขียน
 
           ด้านสังคม  ฝึกให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเอง  เคารพและปฏิบัติตามข้อตกลง  เรียนรู้การเข้าสังคม  กล้าแสดงออก
 
           ด้านอารมณ์ - จิตใจ มีสุขภาพจิตที่ดี มีความมั่นคงทางอารมณ์
 
           ด้านสติปัญญา  ทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสมองซีกซ้าย - ขวา เช่น  การเล่านิทาน  การรู้จักสัญลักษณ์  สี พยัญชนะ หรือตัวเลขต่างๆ เพื่อพัฒนาด้านภาษา คณิตศาสตร์ และเชาว์ปัญญา
 

การเรียนการสอนด้านวิชาการ  

            อนุบาล 1 อ่านและรู้จักตัวพยัญชนะ ก-ฮ นับเลข 1-10 ได้ รู้ค่า 1-5 และสามารถหัดเขียนตามรอย รู้จักเปรียบเทียบมาก น้อย เท่ากัน ไม่เท่ากัน เรียงลำดับขนาด การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการโยงเส้น ภาพเหมือน วงกลม ภาพแตกต่าง ให้รู้จักเส้น และสีต่างๆ  
           อนุบาล 2 อ่านและคัด ก-ฮ นับเลข 1-30 รู้ค่าและเขียนตัวเลขได้ รู้ค่ามากน้อย รู้จักเครื่องหมายต่างๆ บวกและลบเลขหนึ่งหลักได้ เรียงลำดับตัวเลขได้ถูกต้อง รู้จักเลขคู่ เลขคี่ เขียนเป็นตัวหนังสือ หนึ่ง - ยี่สิบ เขียนเลขไทย หนึ่ง-ยี่สิบ อ่านและสะกดคำง่ายๆ แต่งประโยคง่ายๆได้  
           อนุบาล 3 นักเรียนต้องเขียน ก-ฮ ได้ อ่านหนังสือ รู้จักสระต่างๆ อ่านคำต่างๆได้มากขึ้น เขียนเป็นประโยคได้ เล่าเรื่องจากภาพได้ นับเลขได้ 1-100 เขียนเป็นตัวหนังสือและเลขไทยได้ รู้ค่ามากกว่า น้อยกว่า เท่ากัน ไม่เท่ากัน บวก-ลบเลขโจทย์ โจทย์ปัญหาและเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ การกระจายตัวเลข และการรวมเลข การรู้หลักและเลขกึ่งหลักร้อย  

  นอกจากนี้ ทุกชั้นเรียนจะมีการสอดแทรกเกี่ยวกับจริยธรรม คุณธรรม มารยาทต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียน  

  กิจกรรมพิเศษ  

  เป็นการปูพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ร่วมกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน และเพื่อนๆในระดับชั้นเดียวกัน  

  1.  คอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก  สัปดาห์ละ  1  ครั้ง  ครั้งละ  30 นาที   ในระดับชั้นอนุบาล  2 - 3    เสริมทักษะนักเรียนทุกคน  

  2.  ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก  สัปดาห์ละ   3   ครั้ง   ครั้งละ  30  นาทีเสริมทักษะนักเรียนทุกคน  
     นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ฝึกพูด - ฟังภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา
 

  3.  พลศึกษา  สัปดาห์ละ 1  ครั้ง  ครั้งละ  30 นาที  เสริมทักษะนักเรียนทุกคน  

  4.  กิจกรรมทั้งภายใน และ ภายนอกโรงเรียน ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน  

  5.  กิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์และการแสดง ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

   
Current Pageid = 167