Website Banner
     
 

 
     
     
 
 
     
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 63
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1695
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2103
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 239833
หลักการ
  หลักสูตรประถมศึกษามีหลักการสำคัญดังนี้  
  1.เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อปวงชน  
  2.เป็นการศึกษา ที่มุ่งให้ผู้เรียน นำประสบการณ์ ที่ได้ จากการเรียน ไปใช้ประโยชน์ ในการดำรงชีวิต  
  3.เป็นการศึกษา ที่มุ่งสร้างเอกภาพของชาติ โดยมีเป้าหมายหลัก ร่วมกัน แต่ให้ท้องถิ่น มีโอกาส พัฒนาหลักสูตรบางส่วน
ให้เหมาะสม กับสภาพ และความต้องการได้
 
  จุดมุ่งหมาย  
      การศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นการศึกษาพื้นฐาน ที่มุ่งพัฒนา ผู้เรียน ให้สามารถ พัฒนา คุณภาพชีวิต ให้พร้อมที่ จะทำประโยชน์ ให้กับสังคม ตามบทบาท และหน้าที่ ของตน ในฐานะพลเมืองดี ตามระบอบ การปกครอง แบบประชาธิปไตย ที่มี พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข โดยให้ผู้เรียน มีความรู้ และทักษะพื้นฐาน ในการดำรงชีวิต ทันต่อ การเปลี่ยนแปลง มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย และจิตใจ ทำงานเป็น และครองชีวิต อย่างสงบสุข  
  ในการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรนี้ จะต้องมุ่งปลูกฝัง ให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้  
          1.มีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ คงสภาพ อ่านออก เขียนได้ และคิดคำนวณได้  
          2.มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับตนเอง ธรรมชาติแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลง ของสังคม  
          3.สามารถปฏิบัติตน ในการรักษาสุขภาพ อนามัย ของตนเอง และครอบครัว  
          4.สามารถวิเคราะห์สาเหตุ และเสนอแนวทาง แก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้น กับตนเอง และครอบครัว ได้อย่างมีเหตุผล ด้วยทักษะ กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์  
          5.มีความภูมิใจ ในความเป็นไทย มีนิสัย ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และอยู่รวม กับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข  
          6.มีนิสัยรักการอ่าน และใฝ่หาความรู้ อยู่เสมอ  
          7.มีความรู้ และทักษะพื้นฐาน ในการทำงาน มีนิสัยรักการทำงาน และสามารถทำงาน ร่วมกับ ผู้อื่นได้  
          8.มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสภาพ และการเปลี่ยนแปลง ของสังคม ในบ้าน และชุมชน สามารถปฏิบัติตน ตามบทบาท
และหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดี ของบ้าน และชุมชน ตลอดจน อนุรักษ์ และพัฒนา สิ่งแวดล้อม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ในชุมชน รอบๆบ้าน
Current Pageid = 168